Obsługa firm

Korzystanie ze stałych usług BHP i PPOŻ naszej firmy, będzie najefektywniejszą strategią zarządzania przedsiębiorstwem. Państwa firma może zrezygnować z wielu czasochłonnych funkcji i skupić się na tym, co robi najlepiej, czyli na swoich kluczowych kompetencjach.

„Pracodawca może powierzyć wykonanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy”. Podstawa prawna: Art. 237 par.11 Kodeksu pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 246, poz. 2468).

Szkolenia bhp organizujemy w formie kursu, seminarium bądź w systemie samokształcenia kierowanego w zakładach pracy. Zapewniamy materiały dydaktyczne umożliwiające właściwe przyswojenie przez słuchacza problematyki BHP

Oferujemy profesjonalną obsługę BHP dla pracodawców świadczoną na zasadzie outsourcingu, także w przypadku wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

 

Zakres oferowanego przez nas stałego nadzoru BHP i PPOŻ:

 • Sporządzanie i przedstawianie właścicielowi firmy raz w roku ogólnych analiz stanu bhp i ppoż, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy
 • Bieżące informowanie właściciela firmy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki bhp
 • Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp
 • Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków
 • Prowadzenie rejestru wypadków przy pracy
 • Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny bhp
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp
 • Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy
 • Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami
 • Szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Szkolenie pracowników z ppoż
 • Sporządzenie/aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku zakładu
 • Współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami
 • Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich
 • Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp
 • Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów
 • Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy
 • Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego
 • Oraz inne czynności wcześniej uzgodnione z właścicielem firmy

 

Zadzwoń lub Napisz już TERAZ a przygotujemy indywidualną ofertę cenową dla Ciebie i Twojej firmy - Kontakt

E-learning

Więcej

Obsługa BHP firm

Więcej

Szkolenia BHP

Więcej

Pierwsza pomoc

Więcej

Usługi PPoż

Więcej

RODO

Więcej

Zaufali nam